loader image

Ünsal Sığrı Başarı Hikayeleri

BİR ŞİRKETTE STRATEJİK YOL HARİTASI ÇİZİLMESİ VE STRATEJİK FAALİYETLERİN PLANLANMASI:

Başarılı bir şirketin önemli dönüm noktalarının belirlenmesinde üst yönetime destek olundu ve stratejik dönüm noktalarında atılabilecek adımları içeren “stratejik faaliyet planlaması” yapıldı Firmanın mevcut stratejisi, hedefleri ve kurumsal yetkinlikleri ortaya konduktan sonra, yeni organizasyon yapısı seçeneklerinin belirlenmesi, farklı kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi, yeni iş modelleri ile uyumunun kontrol edilmesi, gerekli iş birimlerinin oluşturulması/iş birimi rollerinin dönüşümü vb. doğrultusunda firmanın yeni organizasyon yapısının belirlenmesi konusu çalışıldı.

BİR ŞİRKETLER GRUBUNUN İDEAL ORGANİZASYON YAPISININ TASARIMI VE FAALİYETE GEÇİRİLMESİ:

Firmanın mevcut stratejisi, hedefleri ve kurumsal yetkinlikleri ortaya konduktan sonra, şirketin stratejik faaliyet ve yetkinlikleri paralelinde, geleneksel fonksiyonel-piramit yapıların yanı sıra daha yenilikçi yapı olan platform organizasyon yapısı alternatifleri; çeviklik, müşteri odaklılık, verimlilik ve insan kaynağının gelişimi perspektiflerinden değerlendirildi. Taslak olarak, piramit, koza ve platform yapılarının hibrid olarak kullanıldığı bir “karma organizasyon yapısı” konusuna karar verildi.

Anılan yeni organizasyon yapısına geçilmesi ile birlikte ortak hedef-ortak sorumluluk ortamı yaratılması, şirket içi iş birliğinin arttırılması, çalışanların işi daha çok sahiplenmeleri ve motivasyonlarının arttırılmasıyla birlikte, organizasyonun daha hızlı, daha esnek ve daha çevik olması sağlanmaya çalışıldı.

BİR FABRİKADA SÜREÇ İYİLEŞTİRME YAPILMASI:

Şirketteki süreçlerin tamamı için girdi ve çıktıların tanımlanması ve süreçlerin haritalanması yapıldı. Ardından, şirket organizasyonundaki tüm yapıların, içerisinde bulunduğu yönetim ve ilişki modellerinin belirlenmesi, kritik iş birimi ve kişilerin görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve karar matrislerinin oluşturulması sağlandı.

Şirketin operasyonel sistemi gözden geçirildi ve revizeler yapıldı. Ana üretim hatları- ürün kategorileri-ürün tipleri sayıları ortaya kondu, sahip firmanın genel faaliyet zincirinin fotoğrafı çekildi ve imalat operasyonları geliştirilmeye çalışıldı.

Süreçlerin gelişimine yönelik olarak kök-sebep analizleri yöntemleri uygulandı ve süreçlerle ilgili geliştirme alanları tespit edildi. Bu kapsamda;

1) süreç akışlarındaki iyileştirmeler ve 6-Sigma / Sürekli Geliştirme yaklaşımlarının uygulanması,

2) süreçlerde etkinliği artırmaya yönelik müşteri odaklı metrikler türetilmesi ve raporlamanın gözden geçirilmesi,

3)direkt üretim hattı operasyonlarını teşkil eden departmanlara yönelik girdi, süreç ve çıktıların resmedilmesi planlandı.

BİR ŞİRKETTE YENİ YÖNETİM YAPISININ TASARIMI VE FAALİYETE GEÇİRİLMESİ:

Şirkette organizasyonel yapılanma ve yönetim modeli ilişkisi incelendi. Organizasyon yapılarının kurum stratejisinden beslenmesi gerekliliği ve firmanın gideceği yönü ortaya koymadan, organizasyonları tasarlamanın kuruma zarar vereceği gerçeğinden yola çıkarak önce, faaliyet gösterilen sektör için kurumun mevcut stratejisini belirlendi, sonrasında kurumda bulunan mevcut kurumsal yetkinlikler tespit edildi ve yetkinliklerin gidilmek istenen yönü ne ölçüde desteklediği değerlendirildi.

BİR İMALAT ŞİRKETİ OLAN KOBİ’DE İŞ AİLESİ MODELİNE GEÇİŞ:

Danışmanlık süresince, yurt içi ve yurt dışındaki farklı kurumlardan organizasyonel yapılanma örnekleri incelendi. Kurum için her bir yapılanma opsiyonunun avantaj ve dezavantajlarını belirlendi. Gruplar ve fonksiyonlar bazında ana faaliyetler belirlendi ve görev-sorumlulukları düzenleyen RACI matrisleri çıkarıldı. Kritik rollerin görev tanımları, yetkileri ve ideal nitelikleri oluşturuldu. Yönetim süreçlerinde; hızlı karar alabilen, çevik, yetkiyi organizasyona yayan, gerekli yetkinliklerin gelişmesine izin veren bir “Organizasyon Yapısı” hedeflendi. Bu kapsamda, şirkette "kendi başına buyruk bölümler", “biz-siz” ayrımı yapan çalışanlar hatta bu bölünmeyi körükleyen yöneticilerin yarattığı “silolaşmayı” engelleyen, kişiler arası iş birliğini ve çapraz öğrenmeyi destekleyen bir organizasyon yapısı tasarlanmaya çalışıldı.

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ BİR ŞİRKETİN SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞ MODELİNİN ANALİZİ VE REVİZESİ:

Şirketi; iş birimleri ve ürünleri bağlamında, belirlenen pazarlarda (hedef faaliyet ülke/bölge, hedef müşteri grupları, hedef müşteri gruplarının karşılanan ürün ve hizmet ihtiyaçları), sürdürülebilir rekabet avantajına ulaştırmak amaçlandı. Sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak ve kârlılığı artırmak için konvansiyonel iş yapış şeklinin “platform iş modeline” dönüştürülmesi konusu analiz edildi. Şirket ile birlikte, şirketin ekosistemindeki üretim sektörünün buluşma noktası olacak bir dijital platform oluşturulması ve aboneliklerin oluşturulması sayesinde; söz konusu platform üzerinde üreticilerin makina parkurlarında çalışacak operatörleri bulabilmesi, üreticilerin fason iş vereceği / alacağı diğer imalatçılar ile buluşması, makina parkurunda ihtiyaç duyduğu ürünleri satın alabilmesi, operatörlerini online eğitimlere ve sertifika programlarına alabilmesi imkanları araştırıldı. Uygulaması yapılan aracı platform sayesinde kârlılığı artırmak ve sektöre egemen olma potansiyeline sahip bir aracı platforma sahip olma sonucuna ulaşılmaya çalışıldı.

BİR KOBİ’DE YALIN DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI:

Firma üst yönetiminde esas olacak operasyonel sistemi uygulamaya almaya yönelik 6-12 ay içerisinde alacağı aksiyonlar planlandı. Firmanın bu sistem tasarımı paralelinde mevcut ERP yazılımı uygulaması süreci de değerlendirildi. Ayrıca, firmanın performans iyileştirme programını yaygınlaştırmak için kurum içi iletişimi kuvvetlendirici, özgün bir söylem ve logoya sahip iş kıyafetleri tasarlanması ve tüm üretim hücrelerine yaygınlaştırılması sağlandı.

Çalışan Deneyimi yönetimiyle ilgili süreçlerde, bir süredir çözümlenememiş olabilecek bazı “sorun alanları-darboğazlar” belirlenerek, yalın yönetim anlayışı “kısa süreli 3 aylık ve hızlı sprint” süreçlerine tabi tutuldu. Süreçlerde “sponsorlar” tayin edilerek tüm ürünler üzerinde paralel gidecek geliştirme faaliyetleri planlandı. Ekipler günlük çalışmalarda kullanıcı hikayelerini oluşturarak, SCRUM toplantılarıyla paylaşıldı ve yaygınlaştırıldı.

BİR ŞİRKETTE DİJİTAL OLGUNLUK SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DİJİTAL YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ:

Yukarıda anılan “Süreç İyileştirme ve Yalın Yönetim” çalışmaları ile birlikte, şirketin çevik dönüşümünü dijital alanda uygulayabilmesine yönelik destek verildi. Şirketin “Dijital Olgunluk Seviyesi”, firma yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve sahada yapılan incelemeler ile birlikte ;
1) Vizyon ve Strateji,
2) Ar-Ge ve Ür-Ge,
3) Tedarik Zinciri Yönetimi,
4) Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetleri,
5) Kaynak Yönetimi,
6) Şirket Ekosistemi olmak üzere 6 farklı eksende değerlendirildi.
Ardından, firmanın dijital vizyonunun belirlenerek fikirlerin projelere dönüştürülmesi, fizibilitelerinin yapılması, projelerin önceliklendirilmesi ve sorumlulukların belirlenmesi danışmanlık faaliyetleri icra edildi.

İHRACATI HEDEFLEYEN BİR FİRMANIN ULUSLARARASILAŞMA-DIŞ TİCARET- İHRACAT KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ:

İhracat Birimi/Departmanının Tasarımı ve Faaliyete Geçirilmesi ile birlikte, “Yurtdışı Pazar Araştırması” Yapıldı. Ardından şirkette “Uluslararasılaşma Stratejik Faaliyet Planı” hazırlandı. Şirketin ulusalar arası pazarının belirlenmesini müteakip Uluslararası Tanıtım Faaliyetlerinin Tasarımı yapıldı ve ilk ihracat gerçekleştirildi.

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ BİR ŞİRKETTE İÇ DENETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ:

Danışmanlığı yapılan şirkette, öncelikle görev tanımları, iş akış şemaları, prosedürler ve yönergeler gözden geçirilerek “İç Kontrol Sistemi” geliştirildi. Ardından İç Denetim Birimi kuruldu, Denetim Sistem Tasarımı yapıldı, Denetim Süreçleri ve Yönergesi oluşturuldu ve faaliyete geçirildi. Ayrıca şirkette, İç Denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi tahsis edildi ve İç Denetim Birimi kurulması yönünde teşkilat yapısı değişikliği yapıldı.

YENİ KURULAN BİR ŞİRKETTE MARKALAŞMA VE DİJİTAL PAZARLAMA KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ:

Şirketteki çalışmalarda; web sitesi geliştirilmesi sağlandı ve hedef pazarlar göz önünde bulundurularak şirket websitesinin çok dilli yapıya kavuşması sağlandı. Sosyal Medya Yönetimi sistemi geliştirildi ve sosyal medya içeriklerinin geliştirilmesi çalışması yapıldı. Şirkette, Dijital Pazarlama reklamlarına başlanması -google ve diğer sosyal ağ reklamları dahil- sağlandı ve “Şirket Ajansı” ile görüşülerek ve koordineli çalışılarak Kurumsal Kimliğin Güçlendirilmesi çalışmaları icra edildi.

BİR SATIŞ ŞİRKETİNDE “MÜŞTERİ DENEYİMİ SİSTEMİ” TASARIMI:

Şirkette müşteri deneyimini iyileştirme altyapısını kurmak için; şirketin müşterilerinin beklentilerine yanıt verebilmesi ve bu beklentilere yönelik gelişmiş ürün ve hizmetleri hayata geçirebilmesi için müşteri odaklı iş süreçleri geliştirilmeye çalışıldı. Bu kapsamda CRM uygulamaları geliştirildi, bir çağrı merkezi kuruldu ve yeni veri altyapısı stratejisi geliştirildi. Böylelikle müşterilerin bilgilendirilmesi, hızlı hizmet sunulması, müşteri taleplerine hızlı geri dönüş yapılması ve müşterilerden aktif bir şekilde geri bildirim alınması için iyileştirmeler tasarlandı. Bu uygulamalarla birlikte müşteriye dokunan iş akışlarının dijitalleştirilmesi ve yalınlaştırılması ile müşteriye sunulan değerlerde artış, performans ve verimlilik artışı sağlandı.

BİR KOBİ-AİLE ŞİRKETİNİN KURUMSALLAŞMA KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ:

İşletmedeki tüm bölümlerdeki faaliyetler, bölümler arasındaki iş düzen, personel alımındaki kriterler, hisse dağılımı, yönetimdeki yer alan yöneticilerin kriterler, yönetim devir planı, işletmenin hedefleri, misyon ve vizyonu yazılı olarak hazırlandı. Aile Anayasası tüm aile mensupları ile birlikte tasarlandı ve kaleme alındı. Bu şekilde iş düzeni daha kolay sağlanarak, kişilere bağımlılık azaltıldı. Hazırlanan bu kuralların işletmenin kültürünü oluşturması için tedbirler alındı. Bu kuralların herkes için aynı şekilde uygulanması sağlandı. Ayrıca, şirket iş/faaliyet/süreç/prosedür/raporlamalarının “Dokümantasyonu-Yazılı Sisteme Geçirilmesi” sağlandı.

BİR ŞİRKETTE ÜST KADEME YÖNETİCİLERE MENTORLUK VE YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ:

Şirket üst yönetimine yönetici koçluğu-mentorlüğü hizmeti verildi. Ayrıca şirket üst yöneticilerinin orta kademeye ve orta kademe yöneticilerin ise alt kademe yöneticiler ile mentorluk kapsamında eşleştirmesi sağlandı. Mentorlük sürecinin şirketin atama ve yükseltme sistemi içerisinde uygun bir sistem olarak hayata geçirilmesi sağlandı. Yöneticiler ile periyodik görüşmeler ve geri bildirimlerle “Şirket Yönetim Kapasitesinin” Geliştirilmesi sağlandı. Şirkette ayrıca, danışman tarafından şirket üst yönetimine ”Yetkinlik Transferi” yapılması sağlandı.

BİR ŞİRKETTE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLER VE VERİMLİ ÇALIŞMA USULLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ:

Danışman tarafından verilen “Verimli Çalışma Teknikleri” eğitimleri ile yöneticilerin ve personelin; etkili iletişim, müzakere edebilme, etkili toplantı yönetimi, etkili zaman yönetimi, kurumsal aidiyetin güçlendirilmesi, motivasyonun artırılması ve ekip çalışması konularında eğitilmesi ile “Çalışanların Profesyonel İş Davranışlarının Geliştirilmesi” ve dolayısıyla “Kurum Kültürünün Güçlendirilmesi” sağlandı. Ayrıca şirkette icra edilen rutin toplantı sisteminin, “SCRUM Toplantı Tekniğine” dönüşümü sağlandı. Şirket kültürünün güçlendirilmesi faaliyetleri kapsamında “sosyal faaliyet planlaması” yapıldı ve hayata geçirildi. Şirkette çalışanların “işe yabancılaşmasının” önlenmesi maksadıyla, alt kademe yöneticilerin çalışanlara düzenli olarak temas etmesini sağlamak maksadıyla bir sistem geliştirildi, uygulama ve takibi sağlandı.